Potencjalne korzyści z wdrożenia programu Hydrostrateg z NCBR

gospodarka wodna - programy badawcze Hydrostrateg

Program Hydrostrateg to innowacyjna inicjatywa, która została stworzona w odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z zarządzaniem ograniczonymi zasobami wodnymi w Polsce. Problemy te są skutkiem wzrostu presji na środowisko wynikającej z rozwoju rolnictwa, przemysłu i urbanizacji, a także z rosnącego zapotrzebowania na wodę wysokiej jakości w obliczu zmian klimatu.

Dotychczasowe działania w zakresie gospodarki wodnej skupiały się głównie na ograniczaniu zagrożeń związanych z powodziami i redukcji zanieczyszczeń. Obecnie jednak priorytetem staje się realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu.

W związku z tym, Hydrostrateg wprowadza świeże spojrzenie na problem, koncentrując się na łączeniu różnych dziedzin wiedzy oraz wykorzystaniu ekosystemów jako narzędzi w zarządzaniu zasobami wodnymi, zgodnie z koncepcją Ekohydrologicznych Rozwiązań Bliskich Naturze. Ten nowatorski, holistyczny podejście do zarządzania wodą ma na celu przekształcenie tradycyjnych, mechanicznych strategii na rzecz podejścia ewolucyjno-ekosystemowego, które uwzględnia zarówno społeczne, jak i środowiskowe aspekty zarządzania zasobami wodnymi.

Program Hydrostrateg ma na celu jednoczesne zwiększenie ilości i jakości zasobów wodnych, poprawę bioróżnorodności, tworzenie korzyści dla społeczeństwa poprzez lepszy dostęp do wody, adaptację do zmian klimatu oraz promowanie kultury i edukacji związanej z zarządzaniem wodą. Wszystko to ma na celu znalezienie równowagi między rosnącymi społecznymi potrzebami a ochroną i zwiększaniem potencjału naszych zlewni.

Problem niedoboru i złej jakości wody w Polsce

Polska zmaga się z problemem niskiej dostępności zasobów wodnych - jest to stanowczo jedno z największych wyzwań, z jakimi musimy się zmierzyć. Wskaźnik dostępności zasobów wodnych na jednego mieszkańca w naszym kraju wynosi około 1600 m3/rok, co plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Istotne jest też to, że w latach suchych wskaźnik ten może spadać nawet do 1000 m3. Roczne sumy opadów atmosferycznych w Polsce to średnio około 630 mm słupa wody na metr kwadratowy. Te statystyki ukazują, jak cenne i ograniczone są nasze zasoby wodne.

Mimo tych wyzwań, Polska jest krajem o stosunkowo dobrze zachowanym środowiskiem naturalnym, co jest efektem między innymi naszych warunków naturalnych, ekstensywnego rolnictwa, wzrostu zalesienia, jak również nierównomiernego uprzemysłowienia i urbanizacji. Dzięki temu udało nam się wyznaczyć wiele obszarów Natura 2000, które mają na celu ochronę ginących na terenie Unii Europejskiej siedlisk i gatunków flory i fauny. Nie mniej jednak, konieczne jest intensywne działanie na rzecz poprawy zarządzania naszymi zasobami wodnymi.

Obszary badawcze programu Hydrostrateg

Program Hydrostrateg skupia swoje działania na trzech kluczowych obszarach badawczych, które mają kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania zasobami wodnymi. Pierwszym z nich jest woda w środowisku, a dokładniej badanie i optymalizacja bioróżnorodności oraz bioproduktywności ekosystemów wodnych. Drugim obszarem jest woda w mieście, gdzie nacisk kładziony jest na efektywne zarządzanie zasobami wodnymi w obszarach miejskich, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby ludności, jak i ochrony środowiska. Ostatnim obszarem jest żegluga śródlądowa, gdzie badane są możliwości i strategie zwiększenia wykorzystania dróg wodnych, co może mieć znaczący wpływ na ekonomię i ekologię kraju. Wszystkie te obszary są ściśle powiązane i stanowią kompleksowe podejście do problemu zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

Potencjalne korzyści z programu Hydrostrateg dla startupów i firm

Program Hydrostrateg to inicjatywa skierowana do różnorodnych podmiotów, takich jak przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz inne podmioty, które posiadają zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu. Przystąpienie do konkursu może przynieść liczne korzyści dla uczestników.

Po pierwsze, dofinansowanie przyznane w ramach programu może być przeznaczone na różne cele, takie jak badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Jest to doskonała okazja dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych do realizacji ambitnych projektów i poszerzenia swojej wiedzy oraz potencjału badawczego.
Warto podkreślić, że program Hydrostrateg wymaga, aby w skład konsorcjum wchodziło co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa, a liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo lub jednostka naukowa. Taka struktura zapewnia synergiczne połączenie wiedzy i doświadczenia ze świata nauki i biznesu, co może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań i osiągnięcia lepszych rezultatów.

Należy również zaznaczyć, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. To istotne kryterium, które ma na celu zapewnienie realnego zaangażowania biznesu w realizację projektu i umożliwienie skutecznego przeniesienia wyników badań do praktyki.

elekrownia wodna

Proces oceny projektów składa się z dwóch etapów: oceny wstępnej i merytorycznej. W ramach oceny wstępnej pracownicy NCBR weryfikują spełnienie wszystkich kryteriów oceny wstępnej na podstawie informacji zawartych we wniosku i wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę. Pozytywnie ocenione wnioski przechodzą do oceny merytorycznej, która jest przeprowadzana przez ekspertów zewnętrznych, w tym członków Komitetu Sterującego.

Wdrożenie programu Hydrostrateg może przynieść znaczące korzyści dla uczestników, w tym rozwój i wzmocnienie potencjału badawczego, zdobycie nowych kompetencji, nawiązanie strategicznych partnerstw oraz możliwość przekształcenia wyników badań w praktyczne rozwiązania. Jest to nie tylko szansa na finansowe wsparcie, ale również okazja do kreowania innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju zarówno poszczególnych podmiotów, jak i całej gospodarki.

Wdrożenie programu Hydrostrateg stanowi strategiczny krok w kierunku tworzenia nowych możliwości rozwojowych dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych, umożliwiając im przyczynienie się do postępu technologicznego i społecznego. To inicjatywa, która promuje współpracę między sektorem naukowym a biznesowym, co może przynieść pozytywne efekty zarówno dla innowatorów, jak i dla społeczeństwa jako całości.


Dodane przez użytkownika Ryszard | 22-05-23


Ostatnie wpisy